Artykuły
Ostatnio dodane


Nowe terminy przedawnienia roszczeń

14 września 2018 (12:42)

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wprowadził w niej nowe terminy przedawnienia roszczeń, które są krótsze od dotychczasowych. Obecnie, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej (przykładem takiego przepisu jest przepis art. 646 Kodeksu cywilnego, który przewiduje dwuletni termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło), termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia ...

Zobacz więcej

NAGŁE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

13 lipca 2018 (14:26)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wdraża do polskiego porządku prawnego tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadziła "tylnymi drzwiami" i to w sposób wręcz niezauważalny (tytuł ustawy nie sugeruje, żeby obejmowała ona materię innych aktów prawnych) zmiany w kilkudziesięciu ustawach, w tym Kodeksie pracy. Pomijam histerię, jaka od wielu miesięcy towarzyszy wejściu w życie w/w Rozporządzenia (aż ciśnie się na usta ...

Zobacz więcej

Konstytucja biznesu, czyli pakiet ustaw reformujących prowadzenie działalności gospodarczej

13 lipca 2018 (14:19)

Uchwalenie ustaw nazwanych potocznie Konstytucją biznesu ma na celu uregulowanie w sposób kompleksowy i w miarę spójny (niestety: nie bez wad) zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W uzasadnieniu projektu tych ustaw ustawodawca wskazywał na chęć ustanowienia stabilnych, przejrzystych i korzystnych warunków do prowadzenia przedsiębiorstwa, będących odpowiedzią na aktualne oczekiwania przedsiębiorców. Nowo wprowadzone zasady mają mobilizować do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z uczestnictwem w innowacyjnych projektach, a także ułatwiać komunikację przedsiębiorców z urzędami. Konstytucja biznesu nie jest jednolitym aktem prawny, lecz pakietem pięciu odrębnych ustaw: • ustawa z dnia 6 marca 2018 ...

Zobacz więcej

Odpowiedzialność majątkowa współmałżonka

16 maja 2018 (16:31)

Zaspokojenie wierzyciela z majątku wspólnego małżonków zależy od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego z nich (zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której do zaciągnięcia zobowiązania dochodzi w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny; w takim przypadku odpowiedzialność małżonków jest solidarna). Jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka, to wierzyciel może skierować egzekucję do całego majątku wspólnego małżonków. Jeżeli natomiast małżonek: - zaciągnął zobowiązanie bez zgody współmałżonka, - zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej (takim zobowiązaniem jest np. zobowiązanie z tytułu czynu niedozwolonego lub zobowiązanie alimentacyjne), wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego tego ...

Zobacz więcej

Rejestr Należności Publicznoprawnych - nowa instytucja ułatwiająca ocenę rzetelności kontrahentów

05 kwietnia 2018 (09:08)

Wiosną zeszłego roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Na jej mocy wprowadzono nową instytucję prawną w postaci Rejestru Należności Publicznoprawnych. Jak trafnie podkreślono w uzasadnieniu ustawy, płynność finansowa przedsiębiorców uzależniona jest w dużej mierze od terminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Opóźnienia w zapłacie lub całkowity brak uiszczenia należności wpływa destrukcyjnie na rozwój przedsiębiorstwa i utrudnia jego prowadzenie. Nadto przedsiębiorcy częstokroć nie posiadają informacji, które są niezbędne do prawidłowej oceny wypłacalności nowo pozyskanych kontrahentów. W celu zwiększenia możliwości weryfikacji przyszłych partnerów biznesowych ustawodawca wprowadził do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nową instytucję - Rejestr Należności ...

Zobacz więcej