Artykuły
Ostatnio dodane


Konstytucja biznesu, czyli pakiet ustaw reformujących prowadzenie działalności gospodarczej

13 lipca 2018 (14:19)

Uchwalenie ustaw nazwanych potocznie Konstytucją biznesu ma na celu uregulowanie w sposób kompleksowy i w miarę spójny (niestety: nie bez wad) zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W uzasadnieniu projektu tych ustaw ustawodawca wskazywał na chęć ustanowienia stabilnych, przejrzystych i korzystnych warunków do prowadzenia przedsiębiorstwa, będących odpowiedzią na aktualne oczekiwania przedsiębiorców. Nowo wprowadzone zasady mają mobilizować do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z uczestnictwem w innowacyjnych projektach, a także ułatwiać komunikację przedsiębiorców z urzędami. Konstytucja biznesu nie jest jednolitym aktem prawny, lecz pakietem pięciu odrębnych ustaw: • ustawa z dnia 6 marca 2018 ...

Zobacz więcej

Odpowiedzialność majątkowa współmałżonka

16 maja 2018 (16:31)

Zaspokojenie wierzyciela z majątku wspólnego małżonków zależy od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego z nich (zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której do zaciągnięcia zobowiązania dochodzi w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny; w takim przypadku odpowiedzialność małżonków jest solidarna). Jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka, to wierzyciel może skierować egzekucję do całego majątku wspólnego małżonków. Jeżeli natomiast małżonek: - zaciągnął zobowiązanie bez zgody współmałżonka, - zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej (takim zobowiązaniem jest np. zobowiązanie z tytułu czynu niedozwolonego lub zobowiązanie alimentacyjne), wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego tego ...

Zobacz więcej

Rejestr Należności Publicznoprawnych - nowa instytucja ułatwiająca ocenę rzetelności kontrahentów

05 kwietnia 2018 (09:08)

Wiosną zeszłego roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Na jej mocy wprowadzono nową instytucję prawną w postaci Rejestru Należności Publicznoprawnych. Jak trafnie podkreślono w uzasadnieniu ustawy, płynność finansowa przedsiębiorców uzależniona jest w dużej mierze od terminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Opóźnienia w zapłacie lub całkowity brak uiszczenia należności wpływa destrukcyjnie na rozwój przedsiębiorstwa i utrudnia jego prowadzenie. Nadto przedsiębiorcy częstokroć nie posiadają informacji, które są niezbędne do prawidłowej oceny wypłacalności nowo pozyskanych kontrahentów. W celu zwiększenia możliwości weryfikacji przyszłych partnerów biznesowych ustawodawca wprowadził do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nową instytucję - Rejestr Należności ...

Zobacz więcej

Skutki prawne braku złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku przez spadkobierców

16 marca 2018 (09:40)

Zgodnie z polskim prawem, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca poprzez złożenie oświadczenia spadkowego może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tejże odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jakie są natomiast skutki zaniechania złożenia takiego oświadczenia? Na wstępie warto zaznaczyć, że w prawie spadkowym funkcjonują dwie odrębne instytucje: oświadczenia spadkowego oraz zapewnienia spadkowego. Pierwsza oznacza w uproszczeniu oświadczenie, w którym spadkobierca wyraża swoją wolę przyjęcia lub odrzucenia spadku. Takie oświadczenie można z reguły złożyć przed sądem lub notariuszem. Natomiast druga stanowi środek dowodowy składany ...

Zobacz więcej

NAJEM INSTYTUCJONALNY

05 lutego 2018 (09:57)

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości ustawodawca wprowadził do porządku prawnego nowy rodzaj umowy najmu - najem instytucjonalny. Daje on możliwość wynajmowania lokali osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Nadto przyznaje wynajmującemu przedsiębiorcy prawo eksmisji nierzetelnych najemców bez konieczności stosowania żmudnej procedury eksmisyjnej. Powyższe przepisy obowiązują od dnia 11 września 2017 r. Celem wprowadzenia najmu instytucjonalnego było zrównoważenie interesów obu stron umowy, tj. najemcy i wynajmującego. W dużej mierze jego struktura tożsama jest z rozwiązaniami przyjętymi dla najmu okazjonalnego. Podstawową różnicą między najmem ...

Zobacz więcej