Artykuły
Ostatnio dodane


Skutki prawne braku złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku przez spadkobierców

16 marca 2018 (09:40)

Zgodnie z polskim prawem, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca poprzez złożenie oświadczenia spadkowego może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tejże odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jakie są natomiast skutki zaniechania złożenia takiego oświadczenia? Na wstępie warto zaznaczyć, że w prawie spadkowym funkcjonują dwie odrębne instytucje: oświadczenia spadkowego oraz zapewnienia spadkowego. Pierwsza oznacza w uproszczeniu oświadczenie, w którym spadkobierca wyraża swoją wolę przyjęcia lub odrzucenia spadku. Takie oświadczenie można z reguły złożyć przed sądem lub notariuszem. Natomiast druga stanowi środek dowodowy składany ...

Zobacz więcej

NAJEM INSTYTUCJONALNY

05 lutego 2018 (09:57)

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości ustawodawca wprowadził do porządku prawnego nowy rodzaj umowy najmu - najem instytucjonalny. Daje on możliwość wynajmowania lokali osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Nadto przyznaje wynajmującemu przedsiębiorcy prawo eksmisji nierzetelnych najemców bez konieczności stosowania żmudnej procedury eksmisyjnej. Powyższe przepisy obowiązują od dnia 11 września 2017 r. Celem wprowadzenia najmu instytucjonalnego było zrównoważenie interesów obu stron umowy, tj. najemcy i wynajmującego. W dużej mierze jego struktura tożsama jest z rozwiązaniami przyjętymi dla najmu okazjonalnego. Podstawową różnicą między najmem ...

Zobacz więcej

MEDIACJA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

22 grudnia 2017 (14:00)

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Jej celem jest zakończenie konfliktu bez władczego udziału sądu. Z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych, próba rozwiązania sporu w drodze mediacji może okazać się szybsza, tańsza i dogodniejsza dla przedsiębiorców. Skorzystanie z mediacji jest możliwe w każdej sprawie, w której przepisy prawa pozwalają na zawarcie ugody, a także zezwala na to charakter sprawy. Mediacja może być prowadzona po rozpoczęciu postępowania sądowego jak i na podstawie umowy stron o przeprowadzeniu mediacji. Strony mogą podejmować próby ugody więcej niż jeden raz w przypadku, gdy będzie to dążyło do osiągnięcia porozumienia, a nie do ...

Zobacz więcej

MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

18 grudnia 2017 (12:33)

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie dosyć obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Pośród szeregu nowych regulacji na szczególną uwagę zasługuje nieznana dotąd postępowaniu administracyjnemu instytucja mediacji. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej zmiany, nowelizacja przepisów postępowania administracyjnego, ma stanowić panaceum na kluczowe problemy, z którym borykają się przedsiębiorcy, czyli przewlekłość procedur administracyjnych, a także nadmierny i niepotrzebny formalizm. Władczość oraz brak chęci organów administracyjnych do wyjaśnienia i uzasadnienia swoich rozstrzygnięć prowadziła nadto do częstego zaskarżania aktów administracyjnych do sądu. Nowa regulacja ma spowodować zmianę podejścia organów administracji do obywateli poprzez wykorzystywanie nowych narzędzi załatwiania spraw bazujących ...

Zobacz więcej

Zawieranie ugód przez jednostki sektora publicznego w sporach o należności cywilnoprawne

07 listopada 2017 (14:08)

Od dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, które być może zlikwidują, a co najmniej osłabią "organiczną" niechęć jednostek sektora finansów publicznych do zawierania ugód w sprawach cywilnych z przedsiębiorcami. Nowe regulacje mają wpłynąć na zwiększenie efektywności prowadzenia sporów, w których stronami są te jednostki, czego jednym ze skutków może być powstanie oszczędności budżetowych. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych aktem nowelizacyjnym dodano art. 54 a stanowiący, że "jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla ...

Zobacz więcej