Artykuły
Ostatnio dodane


ZMIANY W RELACJACH INWESTOR - WYKONAWCA - PODWYKONAWCY

07 września 2017 (09:17)

Z dniem 1 czerwca 2017 r. ustawodawca znowelizował przepisy zawarte w art. 6471 Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) względem podwykonawców. Przepisy te precyzują prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców. Impulsem do wprowadzenia nowelizacji stało się powstanie dwóch linii orzeczniczych w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Część sądów przyznawała większe uprawnienia inwestorowi, którego zwalniała z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy w przypadku braku niedoręczenia inwestorowi - przed rozpoczęciem prac - opisu szczegółowych robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę. Ta koncepcja często skutkowała nieterminowym bądź całkowitym nieuregulowaniem wynagrodzeń podwykonawcom ...

Zobacz więcej

WYSOKIE KARY ZA FAŁSZOWANIE FAKTUR

24 lipca 2017 (08:20)

Z dniem 1 marca 2017 r. do Kodeksu karnego (dalej: k.k.) wprowadzono nowe przepisy, których celem jest zwalczanie wyłudzeń zwrotu kwot naliczanych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Jest to odpowiedź na rosnącą powszechność zjawiska, rozmiar uszczupleń oraz różnorodność metod działania sprawców-fałszerzy. Oszustwa bazujące na mechanizmie podatku VAT stanowią jedno z głównych zagrożeń dla finansów publicznych krajów należących do Unii Europejskiej. Stale wzrastająca skala wyłudzeń wskazywała na nieudolność dotychczas funkcjonujących regulacji. Wagę problemu podkreślała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne” i postulowała wprowadzenie odpowiednich regulacji naprawiających. Niżej podpisany pomija ...

Zobacz więcej

Dożywocie

08 czerwca 2017 (10:14)

Podstawowe regulacje prawne dotyczące instytucji dożywocia znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Celem umowy dożywocia jest zapewnienie zbywcy albo osobie mu bliskiej (dożywotnikowi) dożywotniego utrzymania w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Umowa dożywocia spełnia w szczególności funkcję alimentacyjną, ponieważ gwarantuje zbywcy dożywotnie utrzymanie na zasadach i w zakresie określonym w umowie. Pomiędzy stronami powstaje więź charakterystyczna dla stosunków alimentacyjnych, dlatego też ten rodzaj umowy łączy w sobie elementy stosunków osobistych z elementami majątkowymi. Przedmiotowa umowa z jednej strony przenosi własność nieruchomości na nabywcę, a z drugiej strony obciąża go powinnością spełnienia określonego świadczenia na rzecz zbywcy bądź innej, wskazanej osoby trzeciej. ...

Zobacz więcej

PORĘCZENIE

10 maja 2017 (09:35)

Poręczenie jest jednym ze sposobów osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Stronami umowy poręczenia są poręczyciel i wierzyciel, któremu przysługuje zabezpieczana wierzytelność. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Przyjmuje on na siebie odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez dłużnika. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Natomiast oświadczenie wierzyciela nie wymaga żadnej szczególnej formy. Warto zapamiętać! W razie braku odmiennego zastrzeżenia w umowie, poręczyciel odpowiada za dług dłużnika tak jak współdłużnik solidarny. Oznacza to, że wierzyciel po upływie terminu do spełnienia świadczenia przez dłużnika może domagać się jego spełnienia ...

Zobacz więcej

WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM

07 kwietnia 2017 (13:16)

W przeciwieństwie do czeku, który głównie z uwagi na coraz popularniejsze karty płatnicze - odchodzi szybko w zapomnienie, weksel wciąż, choć rzadziej niż dawniej, jest używany w obrocie gospodarczym. Warto zatem coś o nim wiedzieć. Niestety, konieczność zachowania określonych ram niniejszego artykułu pozwala jedynie na zasygnalizowanie problematyki związanej z wekslem. Weksel jest papierem wartościowym o formie dokładnie określonej przez prawo wekslowe. Zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla (lub bezwarunkowe polecenie skierowane do oznaczonej na wekslu osoby) zapłacenia określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Ponieważ od 2007 roku nie istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od weksli, z użycia wyszły ...

Zobacz więcej