Artykuł
Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

19 grudnia 2008 (12:28)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakre-sie. W dniu 20 września 2008 r. weszła w życie długo oczekiwana zmiana tej ustawy. Nie spełnia ona jednak w całości oczekiwań przedsiębiorców.

1. Nowela do ustawy wprowadziła możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, ale ograniczyła ją tylko do tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. W przypadku spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie może przekroczyć 2 lat. W okresie zawieszenia wykonywania działalno-ści przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżą-cych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą ma jednak prawo do wy-konywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źró-dła przychodów, przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, uczestniczenia w postępowaniach sądowych, po-datkowych i administracyjnych, wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa oraz osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzo-nej przed zawieszeniem wykonywania działalności. W tym okresie przedsiębiorca może jednak zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębior-ców prowadzących działalność gospodarczą.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne. W zakresie ubezpieczeń społecznych zawieszenie wyko-nywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia mie-siąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia za-wieszenia działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przed-siębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia zawieszenia działalności w gmin-nej ewidencji działalności gospodarczej. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o nie zatrudnianiu pracowników. Wpisy o zawieszeniu i podejmowaniu działalności gospo-darczej są bezpłatne. Zgłoszenia należy także dokonać także we właściwym miej-scowo urzędzie skarbowym i ZUS i uzyskać potwierdzenie tych czynności.
Znowelizowane przepisy ustawy nie dają możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.


2. Nowela do ustawy poszerzyła i doprecyzowała uprawnienie do uzyskania przez przedsiębiorcę pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny pu-blicznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej w jego indywidual-nej sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć już istniejącego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpre-tacji jest zobowiązany przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Interpretacje wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji lub państwową jednostkę organizacyjną kom-pletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Nie może być on jednak obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami admi-nistracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jaki zastosował się do uzyskanej interpretacji. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub jed-nostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może być zmieniona wyłącz-nie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.
Wyżej opisane zasady udzielania interpretacji przepisów prawa nie obejmują przepisów prawa podatkowego. Reguluje je ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-nacja podatkowa.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 141, poz. 888).Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy