W dniu 21 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskiwanie w sposób automatyczny informacji o dokonywanych zmianach we wpisach do KRS (tzw. elektroniczny newsletter). W/w nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma przede wszystkim na celu zapobieganie „kradzieży” spółek, czyli dokonywaniu zmian w KRS bez wiedzy zarządów lub wspólników spółek. Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, można bowiem składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od tego czasu ma miejsce nasilający się proceder włamywania się do akt rejestrowych spółek w celu dokonywania w nim nieuprawnionych zmian (np. na początku 1 lipca 2021 r. „skradziono” w ten sposób 34 spółki). Usunięcie tych nieuprawnionych zmian zabiera dużo czasu, co umożliwia przestępcom – do czasu usunięcia zmian – występowanie w imieniu tych spółek np. przy zawieraniu umów handlowych czy zaciąganiu kredytów. Elektroniczny newsletter ostrzega zarządy lub wspólników spółek o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian w KRS.

Od strony praktycznej automatyczny newsletter stanowi usługę automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma polegać na automatycznym przesyłaniu zainteresowanym podmiotom o dokonywanych zmianach we wpisach KRS. Po otrzymaniu takiej informacji będzie można zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe. Ustawienie powiadomień (newslettera) daje możliwość wykrycia na bieżąco i udaremnienia oszustwa w przypadku włamania się do akt rejestrowych spółki, a nadto zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania.

Przedsiębiorca zainteresowany otrzymywaniem powiadomień będzie musiał zarejestrować się w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego wskazując swój numer KRS. Informacje o zmianach podmiotu, których ten numer dotyczy będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez okres nie dłuższy niż rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużenie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok.