PRACA ZDALNA

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie druga część przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240 z 2023 r.). Dotyczą one pracy zdalnej. Podobnie jak w przypadku zmian Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracownika lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu podzielam stanowisko wielu rozsądnych prawników, że nadmiernie ingerują one w stosowane już od 2-3 lat u wielu pracodawców i…

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

W dniu 21 lutego 2023 r. w życie wejdzie część przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240 z 2023 r.). Dotyczą one kontroli trzeźwości pracownika lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu. Pozostała część przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczy pracy zdalnej i zaczęła obowiązywać po upływie 2 miesięcy od…

MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA INFORMACJI O NIEUPRAWNIONYCH ZMIANACH WPISÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

W dniu 21 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskiwanie w sposób automatyczny informacji o dokonywanych zmianach we wpisach do KRS (tzw. elektroniczny newsletter). W/w nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma przede wszystkim na celu zapobieganie „kradzieży” spółek, czyli dokonywaniu zmian w KRS bez wiedzy zarządów lub wspólników spółek. Od 1 lipca 2021 r. wnioski…

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UMÓW O DZIEŁO ZAWIERANYCH OD 1.01.2021 R.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne, którzy zlecają wykonanie dzieła są zobowiązani do przekazania informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło w terminie siedmiu dni. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy. Przedsiębiorca będzie musiał przekazać taką informację, jeżeli umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy osoba ta nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.…

PAKIET DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Senat nie wniósł do niej poprawek, a 29 listopada Prezydent ustawę podpisał. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2224, a w zdecydowanej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa regulacja zawiera pakiet ułatwień i przywilejów dla małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach, których nie sposób omówić tutaj…