W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Senat nie wniósł do niej poprawek, a 29 listopada Prezydent ustawę podpisał. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2224, a w zdecydowanej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powyższa regulacja zawiera pakiet ułatwień i przywilejów dla małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach, których nie sposób omówić tutaj w całości. Skupię się zatem zaledwie na kilku, które, moim zdaniem, mają największe znaczenie w praktyce gospodarczej.

Po pierwsze status małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (co wiąże się z m. in. przywilejami w zakresie amortyzacji czy rzadszego wpłacania zaliczek, a – w przypadku tzw. CIT – nawet niższego opodatkowania) uzyskały firmy o przychodzie do 2 mln euro brutto rocznie (dotychczas było 1,2 mln euro).

Po drugie skrócono ze 150 do 90 dni termin uprawniający wierzyciela, którego należność nie została uregulowana przez dłużnika, do skorzystania w zakresie podatku VAT z ulgi na złe długi.

Po trzecie uznano za koszt uzyskania przychodu podatnika wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Po czwarte wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej (czyli obniżenia dochodu) do 5 mln zł.

Po piąte unormowano wreszcie sposób rezygnacji członka zarządu w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy w spółce pozostał tylko jeden członek zarządu (kwestia ta była przedmiotem rozbieżnych linii orzeczniczych Sądu Najwyższego, co pociągało za sobą poważne kłopoty w praktyce gospodarczej). Od 2019 r., jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników musi zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników i to bez względu na to, czy zgromadzenie wspólników dojdzie do skutku. Podobnie uregulowano rezygnację członka zarządu w spółce akcyjnej, z tym że w przypadku tej spółki członek zarządu ma w pierwszej kolejności złożyć rezygnację wobec rady nadzorczej.