Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Od tej pory przedsiębiorca może liczyć na szybszą rejestrację spółki przez KRS, bowiem uczyni to w ramach jednego formularza i bez konieczności udostępniania szeregu dodatkowych dokumentów adresowanych do innych urzędów (np. formularzy RG-1, NIP-2). Do dnia wejścia omawianej zmiany, w ramach tzw. „jednego okienka”, sąd rejestrowy pełnił niejako rolę pośrednika między podmiotem rejestrowanym bądź dokonującym zmian, a organami takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i Główny Urząd Statystyczny, przesyłając im pozostałe formularze rejestracyjne.
Według obecnie obowiązujących przepisów do sądu rejestrowego należy złożyć tylko jeden wniosek, a ten automatycznie przekaże drogą elektroniczną dane objęte treścią wpisu do KRS do CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników) i rejestru REGON. Następnie baza CRP KEP prześle informacje do rejestru ZUS. Pozostałe dane do każdego z przywołanych urzędów – tzw. dane uzupełniające (określone szczegółowo w ustawie z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej, w ustawie z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) przedsiębiorcy będą przesyłać w terminie 21 dni od daty rejestracji podmiotu w KRS do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji (formularz NIP-8). Jednakże obecnie przedsiębiorcy nie muszą już przekazywać do US umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu.
Nowelizacja wprowadziła także istotne zmiany w zakresie wskazywania przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Od dnia 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca w rejestrze może umieścić ich tylko 10, w tym jeden przedmiot, który będzie najlepiej charakteryzował wiodącą działalność przez niego prowadzoną. Zmiana ta spowodowała wśród przedsiębiorców wątpliwości, czy w przypadku prowadzenia działalności w szerszym zakresie, nowe regulacje ingerują w sferę ich swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy o KRS wskazano, że limit ma jedynie na celu odzwierciedlenie w postaci PKD faktycznego przedmiotu działalności wykonywanej przez spółki i w żaden sposób nie ingeruje w jego zakres. Nowelizacja nie nakłada obowiązku tworzenia umów spółek, z ograniczeniem przedmiotu działalności do 10 kodów PKD, a tym bardziej dokonywania stosownych zmian w zawartych dotychczas umowach spółek. Tym samym spółki w żaden sposób nie zostały ograniczone do prowadzenia działalności w zakresie dziesięciu kodów PKD i będą mogły również prowadzić działalność w oparciu o pozostałe kody PKD (w dowolnej ilości) wskazane w umowie spółki.
Każdy podmiot wpisany do KRS, zobowiązany jest złożyć wniosek w zakresie zmian dot. PKD przy pierwszym (po 1 grudnia 2014 r.) wniosku o dokonanie zmian innych niż PKD. Reasumując, przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania wniosku stricte w celu dokonania zmian PKD, a jedynie przy okazji, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 1 grudnia 2019 r.