Artykuły
Ostatnio dodane


PAKIET DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

18 grudnia 2018 (09:38)

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Senat nie wniósł do niej poprawek, a 29 listopada Prezydent ustawę podpisał. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2224, a w zdecydowanej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa regulacja zawiera pakiet ułatwień i przywilejów dla małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach, których nie sposób omówić tutaj w całości. Skupię się zatem zaledwie na kilku, które, moim zdaniem, mają największe znaczenie w praktyce gospodarczej. Po pierwsze status ...

Zobacz więcej

ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2019 ROKU

05 listopada 2018 (19:02)

Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W obowiązującym stanie prawnym zasadą jest wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk wła-snych pracownika (choć w praktyce już obecnie w większości przypadków wynagrodzenia pra-cowników przelewane są za ich zgodą na rachunki bankowe). Od stycznia 2019 r. nastąpi zmiana formalnoprawna, zgodnie z którą wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papiero-wej ...

Zobacz więcej

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

05 listopada 2018 (19:00)

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa poważnie utrudniały kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej (przedsiębiorcy), która była jego właścicielem. W praktyce prowadziło to do faktycznej likwidacji lub znacznego spadku wartości takiego przed-siębiorstwa. Powyższy problem w znacznej mierze niweczy ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2018 r. Zważywszy że jednoosobową formę prowadzenia działalności gospodarczej wybiera około 80 % polskich przedsiębiorców, ustawa ta ma niebagatelne znaczenie dla życia gospodarczego w Polsce. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje zasady tymcza-sowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który ...

Zobacz więcej

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

14 września 2018 (12:42)

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wprowadził w niej nowe terminy przedawnienia roszczeń, które są krótsze od dotychczasowych. Obecnie, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej (przykładem takiego przepisu jest przepis art. 646 Kodeksu cywilnego, który przewiduje dwuletni termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło), termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia ...

Zobacz więcej

NAGŁE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

13 lipca 2018 (14:26)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wdraża do polskiego porządku prawnego tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadziła "tylnymi drzwiami" i to w sposób wręcz niezauważalny (tytuł ustawy nie sugeruje, żeby obejmowała ona materię innych aktów prawnych) zmiany w kilkudziesięciu ustawach, w tym Kodeksie pracy. Pomijam histerię, jaka od wielu miesięcy towarzyszy wejściu w życie w/w Rozporządzenia (aż ciśnie się na usta ...

Zobacz więcej