Artykuły
Ostatnio dodane


MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA INFORMACJI O NIEUPRAWNIONYCH ZMIANACH WPISÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

04 maja 2022 (15:42)

W dniu 21 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskiwanie w sposób automatyczny informacji o dokonywanych zmianach we wpisach do KRS (tzw. elektroniczny newsletter). W/w nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma przede wszystkim na celu zapobieganie „kradzieży” spółek, czyli dokonywaniu zmian w KRS bez wiedzy zarządów lub wspólników spółek. Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, można bowiem składać wyłącznie za pośrednictwem systemu ...

Zobacz więcej

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UMÓW O DZIEŁO ZAWIERANYCH OD 1.01.2021 R.

04 maja 2022 (15:40)

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne, którzy zlecają wykonanie dzieła są zobowiązani do przekazania informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło w terminie siedmiu dni. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy. Przedsiębiorca będzie musiał przekazać taką informację, jeżeli umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy osoba ta nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Ewidencjonowanie umów o dzieło zostało wprowadzone przez tzw. pierwszą tarczą antykryzysową, tj. przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o ...

Zobacz więcej

PAKIET DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

18 grudnia 2018 (09:38)

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Senat nie wniósł do niej poprawek, a 29 listopada Prezydent ustawę podpisał. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2224, a w zdecydowanej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa regulacja zawiera pakiet ułatwień i przywilejów dla małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach, których nie sposób omówić tutaj w całości. Skupię się zatem zaledwie na kilku, które, moim zdaniem, mają największe znaczenie w praktyce gospodarczej. Po pierwsze status ...

Zobacz więcej

ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2019 ROKU

05 listopada 2018 (19:02)

Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W obowiązującym stanie prawnym zasadą jest wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk własnych pracownika (choć w praktyce już obecnie w większości przypadków wynagrodzenia pracowników przelewane są za ich zgodą na rachunki bankowe). Od stycznia 2019 r. nastąpi zmiana formalnoprawna, zgodnie z którą wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej ...

Zobacz więcej

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

05 listopada 2018 (19:00)

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa poważnie utrudniały kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej (przedsiębiorcy), która była jego właścicielem. W praktyce prowadziło to do faktycznej likwidacji lub znacznego spadku wartości takiego przedsiębiorstwa. Powyższy problem w znacznej mierze niweczy ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2018 r. Zważywszy że jednoosobową formę prowadzenia działalności gospodarczej wybiera około 80 % polskich przedsiębiorców, ustawa ta ma niebagatelne znaczenie dla życia gospodarczego w Polsce. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który ...

Zobacz więcej