Przełom 2011 i 2012 roku przyniósł zmiany prawne szczególnie interesujące dla przedsiębior-ców. Dotyczą one różnych aspektów działalności gospodarczej, a część z nich zasługuje na zwięzłe omówienie na łamach „Głosu Przedsiębiorcy”.

ZUS i KRUS – krótsze przedawnienie
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębior-ców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232 poz. 1378) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. istotną zmianę do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Dotyczy ona skrócenia terminu przedawnienia należności z tytułu skła-dek do ZUS. Od nowego roku ZUS będzie mógł dochodzić zapłaty zaległości przez 5, a nie – jak dotychczas – przez 10 lat od dnia ich wymagalności. Analogiczna regulacja została wpro-wadzona w zakresie zobowiązań wobec KRUS. Skrócony okres przedawnienia dotyczy rów-nież możliwości dochodzenia od ZUS zwrotu nadpłaconych składek. Bardzo istotna jest oko-liczność, że do przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się już przepisy nowe, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli zaś przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Premiowane jest więc rozwiązanie ko-rzystniejsze dla przedsiębiorcy.

Zmiany w przepisach o transporcie
1 stycznia 2012 r. przyniósł również zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 j. t.). Zmiany objęły m.in. regulację dotyczącą grzywien i kar pieniężnych. Obecnie kierujący, który wykonuje przewóz drogowy z narusze-niem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych. Ustawa zawiera wykaz zachowań grożących grzywną. Odpowiedzialność za określone naruszenia mogą też ponieść załadowcy, spedytorzy, nadawcy, odbiorcy, a także inni organizatorzy transportu. Zmianie uległa również wysokość kar pieniężnych dotykających m.in. przewoźników – uzależniono ją od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie kierowców. Trzeba też zwrócić uwagę na treść nowego art. 55 a, dodanego do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 j. t.). Przepis ten zabrania na-dawcy:
1) zlecania przewozu kabotażowego przewoźnikowi nie posiadającemu odpowiedniego zezwolenia na taki przewóz lub wykonującemu przewóz kabotażowy niezgodnie z warunkami takiego przewozu;
2) zlecania przewozu drogowego przesyłki towarowej pojazdem nie normatywnym bez wy-maganego zezwolenia na taki przewóz;
3) określania warunków drogowego przewozu przesyłki towarowej, których realizacja mogła- by spowodować naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów dro-gowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
4) umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
5) uzależniania wysokości przewoźnego od masy lub objętości przesyłki towarowej w przypadku drogowego przewozu drewna, ładunków sypkich lub innych ładunków ma-sowych.

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do spedytora, odbiorcy, organizatora transportu lub innego podmiotu zlecającego przewóz, a za jej naruszenia grożą kary określone w ustawie o transporcie drogowym.

Spółka S24 ruszyła. Opóźnienia w e-odpisach z KRS
Zgodnie z zapowiedziami, choć nie bez pewnych trudności, pojawiła się możliwość elektro-nicznej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikająca ze zmienionych prze-pisów Kodeksu spółek handlowych. Założenie S24 wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogo-wania w systemie, wypełnienia formularza umowy i opatrzenia go podpisem elektronicznym, który nie musi być podpisem certyfikowanym, a także uiszczenia opłaty sądowej. Od 1 stycznia 2012 powinien również działać system internetowego – bezpłatnego – wydawania odpisów z KRS. Zgodnie ze zmodyfikowanym brzmieniem art. 4 ustawy o KRS, Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Co istotne, z przepisu wynika, że pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Wydruki te miałyby więc moc dokumentu urzędowego. Jak wynika z doniesień prasowych, początek funkcjonowania internetowego systemu odpisów nastąpi do-piero w II kwartale tego roku. Obecnie w dalszym ciągu działa jedynie wyszukiwarka KRS po-zwalająca na wgląd i wydruk podstawowych, skróconych informacji o zarejestrowanych w KRS podmiotach.