Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego zajmuje się rozpatrywaniem spraw pomię-dzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Co do zasady można podzielić je na dwie kategorie: pierwszą stanowią sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza sto tysięcy złotych (w tym przypadku Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego jest sądem pierwszej instancji), drugą sta-nowią sprawy odwoławcze, a zatem rozpoznawanie apelacji i zażaleń od orzeczeń wydawanych przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego (w tym przypadku Wy-dział Gospodarczy Sądu Okręgowego jest sądem drugiej instancji). Po likwidacji Wy-działu Gospodarczego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przedsiębiorca z terenu dawnego województwa gorzowskiego w obu kategoriach spraw będzie musiał jeździć do Sądu Okręgowego do Szczecina. Natomiast, żeby np. przeglądać akta rejestrowe spółek handlowych wciąż będzie zmuszony udawać się do Zielonej Góry do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (tam mieści się siedziba tzw. KRS).